İstanbul 9 Şubesi

SEÇİM SÜRECİMİZ

 

ŞUBE DELEGE VE ÜNİVERİSTE TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ
TARİH, ADAY VE SEÇMEN LİSTELERİ
(Listelerin üzerine tıklayarak dosyaları indirebilirsiniz)

 

 TEMSİLCİLİK

 

 MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Seçim Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi Salonu, Göztepe-Kadıköy
Tarih: 09.10.2018 Saat: 13.00 - 17.00 Sandık Kodu:3409_3435_001 Delege Aday Listesi Seçmen Listesi
Tarih: 09.10.2018 Saat: 13.00 - 17.00 Sandık Kodu:3409_3435_002 Delege Aday Listesi Seçmen Listesi

 

 TEMSİLCİLİK

 

 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Seçim Yeri: Türk-Alman Üniversitesi
Tarih: 09.10.2018 Saat: 13.00 - 17.00 Sandık Kodu:3409_3451_001 Delege Aday Listesi Seçmen Listesi

 

 TEMSİLCİLİK

 

 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Seçim Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sendika Temsilciliği Odası Kuzey Kampüsü Kadıköy
Tarih: 09.10.2018 Saat: 13.00 - 17.00 Sandık Kodu:3409_3452_001 Delege Aday Listesi Seçmen Listesi

 

 TEMSİLCİLİK

 

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Seçim Yeri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Üsküdar
Tarih: 09.10.2018 Saat: 13.00 - 17.00 Sandık Kodu:3409_3461_001 Delege Aday Listesi Seçmen Listesi

 

 TEMSİLCİLİK

 

 KYK İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ (Anadolu)

Seçim Yeri: Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu, Örnek Mahallesi, Ercüment Batanay Sk., Ataşehir
Tarih: 09.10.2018 Saat: 13.00 - 17.00 Sandık Kodu:3409_3462_001 Delege Aday Listesi Seçmen Listesi

 

Eğitim-Bir-Sen 9 No'lu Şube Delegelerinin Temsilcilik Bazında Dağılımı(İlçe,Üni,KYK)

Şube

Temsilcilik

Üye Sayısı

Delege Sayısı

İSTANBUL9

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

374

61

İSTANBUL9

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

33

5

İSTANBUL9

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

121

20

İSTANBUL9

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

47

8

İSTANBUL9

KYK İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ (ANADOLU)

36

6

 

Toplam

611

100

 

Delege Seçimlerine İlişkin Oy Kullanma Sırasında Uyulacak Kurallar

1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.

3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır.

4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.

5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.

6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır.

7. Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.

8. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla olursa geçersiz sayılır.

9. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.

10. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.

11. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy kullanılır.

12. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.

13. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.

14. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-7), delege seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.

15. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.

16. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.

17. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca Yönetmelik eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir.

18. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.

****************************************

9 nolu şubemize bağlı Üniversitelerde Temsilcilik Seçimleri ve Şube Delegeliği Seçimleri 9 Ekim 2018 Salı günü 13.00-17:00 saatleri arasında aynı anda yapılacaktır. Bu seçimlerde her üyemiz seçmendir. Üyelerimiz hangi sandıkta oy kullanacaklarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TC kimlik nolarını girip öğrenebilirler: 

http://www.ebs.org.tr/secim_sandik.php 

Bir sonuç çıkmıyor ve yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız Şube Yönetimine başvurunuz.

******************************************

Üniversite Temsilciliği;  şube açmak için yeterli üye sayısına ulaşılamayan ya da Genel Yönetim Kurulunca şube kurulması yönünde karar verilmeyen ilçelerde ve üniversitelerde, Genel Yönetim Kurulu kararıyla üyeler arasından liste usulüyle bir Genel Kurul dönemi için yedi kişiden oluşan temsilcilik yönetimleri seçilir. Seçim sonrasında temsilcilik başkanı hariç temsilcilik yönetimi arasında görev dağılımı, kendi aralarında gizli oy açık tasnif suretiyle oylamayla belirlenerek Genel Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere bağlı bulunan şubeye bildirilir.

Şube Delegeleri; delege seçimini izleyen ilk olağan şube genel kurul ile bir sonraki olağan şube genel kurulu öncesinde yapılacak yeni delege seçimlerine kadar geçen süre içinde yapılacak olağanüstü şube genel kurullarına, şubeye bağlı üyeleri temsilen katılmaya, Tüzüğün şube delegelerine verdiği hak ve görevleri kullanmaya yetkili kişilerdir. Olağan şube genel kurulunda yapılan seçimlerde oy kullanarak şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu gibi şube zorunlu organlarını belirlemede rol oynar. 

********************************************

Şube Delege adaylığı başvuruları, 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, aşağıdaki şube yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerimiz tarafından alınacaktır.

Bilal Bozkurt

Marmara Ün. Merkez Kütüphane

0530 691 6325

Fatih Yiğit

Medeniyet Ün.

0532 552 6082

Erkan Ünlü

Marmara Ün. Öğrenci İşleri

0544 794 7588

Raşit Buran

Marmara Ün. TBMYO

0532 567 1466

Mehmet Ali Akçay

Türk-Alman Ün.

0532 348 4288

Nevim Toraman

Sağlık Bilimleri Ün.

0545 945 1525

Nezahat Yılmaz

Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu

0506 315 5439

Şube Delege aday listeleri 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve İstiklal Mah. Mithatpaşa Cad. Ağaoğlu İş Merkezi No: 9/72 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresindeki şube hizmet binasında duyurulacaktır. Aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılması gerekmektedir.


EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI SEÇİM YÖNETMELİĞİ - 2018 (tıklayarak indirin)

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI SEÇİM TAKVİMİ - 2018

 

İŞLEM

 

TARİH

 

İLGİLİSİ

 

Seçim Süreci Teşkilat Eğitim Programı

 

1-3 Ağustos 2018

(Bir günlük eğitim)

 

Genel Merkez

 

15 Mayıs üye mutabakatlarına göre ilçe, üniversite, KYK gibi temsilciliklerdeki her bir işyerlerinin (ilçe müdürlükleri, il müdürlükleri, okul, rektörlük, fakülte, yüksekokul, yurt vb) üyelerini ayrı ayrı doğru bir şekilde girilmesi ve söz konusu temsilciliklerdeki üye sayısı ile bu temsilcilik kapsamındaki işyerlerindeki üye sayılarının uygunluğunun sağlaması

 

 

10 Ağustos 2018 tarihine kadar

 

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

 

Üye takip sisteminde üyelerin kadro durumunun güncellenmesi (4/A-4/B)

 

10 Ağustos 2018 tarihine kadar

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

İşyeri (il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, okul, rektörlük, fakülte, yüksekokul, yurt vb) isimlerinin güncellenmesi ve şubelerce kontrollerinin sağlanması

 

1-15 Ağustos 2018

Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

Temsilcilik/şube delege seçimlerinin yapılacağı yeri,  

Seçim yeri şube binası ve temsilcilik binası değilse seçim yeri (üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu hariç ilçe ilçe ayrı olacak şekilde)  için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak izinlerin alınması

(Üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu hariç her ilçenin seçim yeri o ilçenin fiziki sınırları içinde ve aynı merkezde olacak şekilde belirlenmesi)

 

 

25 Ağustos 2018 tarihine kadar

 

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

Sendika aidatlı üye listelerinin güncellenmesi;

15 Ağustos 2018 tarihinde üye aidatı kesilen üye listelerinin güncellenmesi ve aidatlı üye listeleri şubeler tarafından kontrol edilerek seçim sandık bölgeleri ve okullara göre seçmen listesi şeklinde hazırlanması

 

 

15 – 27 Ağustos 2018

Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

Seçim sürecine ilişkin Şube Yönetim Kurulu kararı alınması
(İşyeri, temsilcilik ve delege seçim tarihlerinin, şube genel kurul tarihinin, yer ve saatinin belirlenmesi, sandık bölgelerinin/delege sayılarının belirlenmesi vb.)

 

27 Ağustos 2018’e kadar

 

Şube Yönetim Kurulu

İşyeri, Temsilcilik ve Delege seçimlerinin duyurulması

Sandık bölgelerinin, bölgeye dâhil işyerlerinin ve delege sayılarının ilgili şubenin şube binasında ve web sayfasından duyurulması

 

 

 

3 – 9 Eylül 2018

Şube Yönetim Kurulu

Seçmen listelerinin duyurulması

(seçmen listelerinin şube binasında askıya çıkarılması)

Tüm üyelere cep mesaj ile seçim takviminin duyurulması

 

3 – 9 Eylül 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

Oy kullanacak üyelerin (seçmenlerin) oy kullanacakları seçim sandık bilgilerine internet ortamında üyenin erişimine açılması

 

5 – 14 Eylül 2018

 

Genel Merkez

 

İşyeri temsilcilik seçimlerinin gerçekleştirilmesi ve üye takip sistemine girilmesi

 

9 – 20 Eylül 2018

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

 

Seçmen listelerine, Sandık bölgeleri ve delege dağılımı belirlenmesine karşı itiraz süresi

 

 

10 – 14 Eylül 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

 

İtirazların değerlendirilmesi ve kararlaştırılması

 

11 – 16 Eylül 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

 

Delege aday başvurularının alınması ve sisteme girilmesi

 

 

17 – 23 Eylül 2018

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

 

Delege seçimlerine ilişkin ilana çıkılması (kesinleşen delege aday listelerinin ve seçmen listelerinin ilanı)

Şube binasında ve şube web sayfasında Seçim Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre seçim gününün, seçimlerin yapılacağı yerin, oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatlerinin, sandık bölgelerine göre oy kullanacak üyeler ile delege aday listelerinin ve oy kullanma sırasında uyulacak kuralların ilanı

 

 

 

 

24 Eylül 2018

 

 

Şube Yönetim Kurulu

Temsilcilik (ilçe, Üniversite)seçimlerine ilişkin ilana çıkılması

24 Eylül 2018

Şube Yönetim Kurulu

Oy kullanması kesinleşmiş üyelerin (seçmenlerin) oy kullanacak seçim sandık bilgilerine internet ortamında üyenin ulaşımına açılması

24 – 28 Eylül 2018

Genel Merkez

 

Delege aday listelerinin askıya çıkarılması ve itiraz süresi

24 Eylül – 2 Ekim 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

Şube Delege ve Temsilcilik (İlçe/Üniversite) seçimlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçların sisteme girilmesi

 

6 – 14 Ekim 2018

 

Şube Yönetim Kurulu

 

Delege seçim sonuçlarının ilanı (askı) ve itiraz süresi

Şube binasında ve şube web sayfasında ilan

Delege seçimlerinin sonuçlandırılmasını takip eden 3 (üç) gün boyunca

Genel Merkez

Ve

Şube Yönetim Kurulu

Şube Genel Kurulunun yapılacağı kongre yeri ile ilgili yazışma ve izinlerin alınması

18 Ekim tarihine kadar

Şube Yönetim Kurulu

 

Şube Genel Kurulu Kararının alınması ve ilgili Şubenin Web Sayfasında İlanı

Şube genel kurul tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce

Şube Yönetim Kurulu

 

İlçe seçim kuruluna başvuru

Şube genel kurul tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce

Şube Yönetim Kurulu

 

Delege listelerinin ve diğer seçim kurulu evrakının ilan (askı) ve itiraz süresi

İlçe seçim kurulu tarafından evrakların şubeye teslimini takip eden 3 (üç) gün boyunca

(Şube genel kurul tarihinden en az yedi gün önce)

 

Şube Yönetim Kurulu

ve

Seçim Kurulları

Şube olağan genel kurullarının yapılması

3 – 25 Kasım 2018

Seçim Kurulları

Şube olağan genel kurul toplantılarına itiraz

Şube genel kurul tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde

Seçim Kurulları

Şube zorunlu organ üyeleri ile üst kurul delegelerini içerir mazbataların sisteme girilmesi ve genel merkeze iletilmesi

Kesinleşmiş sonuçların ilçe seçim kurulu tutanağının teslimini izleyen 2 (iki) gün içinde

 

Şube Yönetim Kurulu

Genel Kurul

22-24 Şubat 2019

Genel Merkez

saat:13.00 - 17.00